Alte informaţii utile

Codul ISBN

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii. Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:

 • prefix 978 - indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional;
 • codul de ţară - indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea; codul 973 identifica editorii din România.
 • codul de editură - identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • numărul de ordine - numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control - este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.

Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra.

Avantajele folosirii codului ISBN sunt:

 • identificarea documentelor şi editurilor în baze de date bibliografice, evitând confuzia între titluri asemănătoare;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • crearea bazelor de date pentru edituri şi lansarea comenzilor pe calculator;
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

Categorii de documente care primesc cod ISBN

Primesc cod ISBN următoarele categorii de documente:

 • Partituri muzicale cu text
 • Publicaţii tipărite (Printed Books):
 • Cărţi şi broşuri tipărite;
 • Cărţi audio pe casete, CD sau DVD;
 • Atlase şi hărţi geografice cu text;
 • Publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun);
 • Publicaţii Braille;
 • Publicaţii microforme;
 • Publicaţii electronice sau online;
 • Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
 • Programe de calculator educaţionale sau didactice;
 • Publicaţii multimedia;

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN

Nu se acordă cod ISBN pentru următoarele categorii de documente:

 • documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
 • publicaţiile periodice;
 • tipăriturile fără pagină de titlu sau text însoţitor;
 • documentele personale (precum curriculum vitae şi profilurile personale);
 • felicitările;
 • înregistrările muzicale;
 • partiturile muzicale fără text;
 • programele de calculator care sunt utilizate în orice alt scop decât unul educaţional sau didactic;
 • mesajele electronice şi orice alt tip de corespondenţă electronică;
 • jocurile.

Reguli de acordare a codurilor ISBN

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN atât pentru edituri, cât şi pentru autorii/instituţiile care realizează cărţi în regie proprie.

Centrul Naţional ISBN atribuie editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10. Pentru fiecare serie se percepe o taxă. Obţinerea unor noi coduri ISBN se face prin achitarea taxei aferente şi justificarea (obligatorie) a modului de utilizare a codurilor solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate (vezi materialele necesare la solicitarea de noi coduri ISBN).

Un editor care are mai multe case de editură şi care publică lucrări sub numele fiecăreia, trebuie să solicite serii de coduri ISBN diferite pentru fiecare editură.

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul trebuie să anunţe Centrul Naţional ISBN, pentru a actualiza înregistrarea din baza de date.
Codurile ISBN sunt transmise solicitantului, în scris, direct, prin fax sau e­mail.

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări ocazionale sau în regie proprie în număr de maxim 2 coduri pe an calendaristic. Ele sunt solicitate în scris, printr-o cerere-tip, de către autor/instituţia responsabilă de apariţia lucrării. Solicitările se vor depune direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României sau pot fi transmise prin fax sau e-mail.

Pe coperta lucrărilor apărute ocazional vor apărea, obligatoriu, urmatoarele informaţii: titlul, autorul, oraşul şi anul calendaristic. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

Pentru solicitarea codului ISBN contactaţi Centrul Naţional ISBN (tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34 - int. 229 sau isbn@bibnat.ro).

 Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Cărţi şi broşuri într-un volum:

Regula: se acordă câte un cod ISBN pentru fiecare titlu.

Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Lucrarea în mai multe volume:

Regula: se acordă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.

Cele 2 coduri ISBN ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Retipărire (prelungire de tiraj):

Regula: se păstrează codul ISBN original care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Definiţie: retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă nici o modificare în ceea ce priveşte textul, titlul, anul calendaristic şi formatul de prezentare al documentului original.

Sunt admise unele modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini sau sensul textului.

Ediţie nouă:

Regula: se acordă un nou cod ISBN care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Definiţie: ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări: asupra textului, titlului, anului calendaristic, formatului, editurii sau conţine ilustraţii în interiorul documentului.

Coediţie:

Regula: fiecare editor acordă lucrării respective câte un cod ISBN din propria serie de coduri. Codurile ISBN, însoţite de numele editurii, vor fi tipărite în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.

Definiţie: coediţia este lucrarea realizată de 2 sau mai mulţi editori, menţionaţi şi pe pagina de titlu.

Documente electronice:

Regula: se acordă cod ISBN după aceleaşi reguli ca şi pentru formatul tipărit.

Codul ISBN trebuie imprimat, în funcţie de suportul documentului, pe CD- ROM, pe coperta acestuia şi/sau pe ecranul de prezentare.

Centrul Naţional ISBN din România funcţionează pe baza standardelor internaţionale în domeniu, aprobate şi aplicate de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.

Întrebări frecvente despre ISBN

Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?

Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă nici un drept de exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii.

Pentru protejarea denumirii editurii/titlului este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România, unde se va solicita ISBN-ul ?

ISBN-ul este întotdeauna acordat editorului şi nu tipografului. În acest caz, editorul va solicita Centrului Naţional ISBN din România un cod ISBN spre a fi tipărit pe carte, apoi îl va transmite persoanei care face tehnoredactarea.

Unde se poate tipări codul ISBN?

Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.

Ce se poate face dacă ISBN-ul a fost tipărit greşit pe carte?

Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generala a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.

Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.

Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire sa se acorde ISBN-ul corect.

Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISBN-uri?

Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.

În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.

Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?

Codul EAN 13 are aceleaşi cifre ca şi codul ISBN. Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.

Care este relaţia între ISBN şi copyright?

Codul ISBN este un cod de identificare a unei cărţi, pe plan internaţional. El nu are nici o valoare juridică, ceea ce înseamnă ca nu oferă protecţie privind dreptul de autor.

Documentele electronice şi programele software primesc cod ISBN?

Da. Documentele electronice şi programele software educaţionale primesc cod ISBN. El trebuie imprimat pe CD-ROM (copertă şi pe disc) şi pe ecranul de prezentare, în funcţie de suportul documentului.

Codul ISSN

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii în serie.

Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.

Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.

Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

Care sunt avantajele folosirii codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid.

 • Pentru editori, el permite o identificare rapidă a comenzii, poate facilita relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale.
 • Pentru biblioteci şi centre de documentare, codul ISSN poate facilita operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional.
 • Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie, mai ales în caz de omonimie a titlurilor publicaţiilor.
 • Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare.
 • Codul ISSN împreună cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice.

La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la D.L. (conform Legii 111/1995) sunt introduse în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în bibliografia naţională de publicaţii seriale, începând cu primul număr de apariţie.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializata, „Registrul ISSN”. Ea este realizată de Centrul Internaţional ISSN, în principal prin reunirea tuturor bazelor de date naţionale. „Registrul ISSN” reprezintă referinţa cea mai completă, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat online la adresa www.issn.org

Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN?

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii.

Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit.

Această definiţie exclude lucrările ce urmează a fi publicate într-un număr finit de părţi.

Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă şi rapoarte.

Nu primesc cod ISSN următoarele tipuri de publicaţii: cărţile, albumele, calendarele, cataloagele (ghiduri, liste, preţuri, oferte) şi de produse/servicii, publicaţiile de mare şi mică publicitate, integramele şi cuvintele încrucişate, programele TV.

Din categoria publicaţiilor seriale pe suport electronic, nu primesc cod ISSN paginile web personale sau de firmă, web-siturile comerciale, site-urile care conţin numai legături spre alte adrese, canalele de ştiri şi media, weblog-urile.

Pentru codurile ISSN solicitate în faza de prepublicare (înainte de apariţia primului număr) tematica publicaţiei se va considera cea declarată de solicitant pe proprie raspundere.

.

Reguli de utilizare a codului ISSN

Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma „titlului-cheie”, formează o entitate unică la nivel internaţional.

De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editorul, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.

Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare asupra titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

Codul ISSN nu este transmisibil.

Se acordă coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii periodice.

Aceeaşi publicaţie în serie care apare pe suporturi diferite: tipărit, electronic, CD-ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă are acelaşi titlu.

Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.

Tipărirea codului ISSN

Codul ISSN este comunicat solicitantului în scris. El va fi tipărit la fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX.

- Pentru publicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţională. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.

- Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
- Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.

Întrebări frecvente despre ISSN

Cum se acordă codul ISSN pentru o publicatie ce apare simultan pe suporturi diferite?

În cazul în care o publicaţie serială apare simultan pe suporturi diferite (tipărită, online, CDROM, e-mail etc.), având acelaşi conţinut şi acelaşi titlu, se vor acorda coduri ISSN diferite pentru fiecare caz în parte.

Cum se acordă codul ISSN pentru o publicaţie cu ediţii în mai multe limbi?

Fiecare ediţie va primi codul ISSN propriu, chiar şi atunci când titlul este acelaşi.

Ce se întâmplă cu codul ISSN când o publicaţie îşi încetează apariţia?

Când o publicaţie serială îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN ramâne înregistrat în baza de date ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil.

Ce se întâmplă cu codul ISSN când o publicaţie îşi continuă apariţia sub formă de serie nouă?

În acest caz codul ISSN rămâne neschimbat, cu condiţia ca şi titlul publicaţiei să rămână cel care a fost înregistrat la acordarea codului.

Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editorul?

Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, editorul (denumire, adresă) nu atrag după sine schimbarea codului ISSN.

Aceste modificări trebuie anunţate, telefonic sau în scris, la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea datelor de identificare a publicaţiei respective.

Ce se întâmplă cu o publicaţie care nu are cod ISSN?

Toate publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în masura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată.

Cine este responsabil de conţinutul unei publicaţii?

Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicaţii revine, după caz, autorilor, instituţiei/organizaţiei care realizează textul sau editorului.

Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia, în vreun fel, calitatea conţinutului unei publicaţii.

Codul ISSN nu se referă în nici un fel la conţinutul publicaţiei.

Codul ISSN conferă exclusivitate asupra titlului publicaţiei?

Codul ISSN împreună cu „titlul-cheie”conferă unicitate în identificarea publicaţiei.

Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

. Ce valoare juridică are codul ISSN?

Conform standardului care-l defineşte, codul ISSN nu are nici osemnificaţie juridică.

El nu conferă şi nu se substituie dreptului de autor.

Care este legătura dintre codul ISSN şi dreptul de autor?

Codul ISSN nu conferă şi nu se substituie dreptului de autor.

Care este legătura dintre codul ISSN şi codul de bare?

Codul ISSN poate fi conţinut în codul EAN şi în reprezentarea sa sub formă de cod de bare.

Obţinerea codului de bare se face prin agenţi autorizaţi în acest sens de GS1 România.

Care este legătura dintre codul ISSN şi codul ISBN?

Codul ISSN (International Standard Serial Number) se acordă numai publicaţiilor seriale şi colecţiilor de monografii.

Codul ISBN (International Standard Book Number) este destinat cărţilor.

În unele cazuri, anumite tipuri de documente pot avea codificare dublă ISSN/ISBN. Analiza acestor cazuri, dupa regulile valabile la nivel internaţional, este de competenţa Centrului Naţional ISSN.

Care este legătura dintre ISSN şi CIP?

Nu există nicio legătură. Apar în România prin intermediul editurilor. Descrierea CIP se face numai pentru cărţile ce apar printr-o editură înregistrată din România.

Pentru publicaţiile seriale nu se face descriere CIP.

Folosirea codului ISSN implică reduceri de taxe?

Nu. Conform ISO 3297, care defineşte codul ISSN, nu există nici o legătură între acest cod şi eventuale cheltuieli materiale referitoare la editarea, tipărirea, expedierea şi difuzarea unei publicaţii seriale.

Codul ISSN are termen de valabilitate?

Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată. Orice schimbare de titlu atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

Când se solicită codul ISSN?

Pentru publicaţiile aflate în faza de prepublicare, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei este gata de tipar.

În cât timp se obţine codul ISSN?

Codul ISSN se acordă pe loc, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sau în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor necesare. Codul ISSN va fi transmis solicitantului prin fax sau e­mail.

Materiale necesare acordării codului ISSN

Acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se face astfel:

 • pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia fără formalităţi;
 • pentru publicaţiile curente sau cele în curs de apariţie pe baza Formularului-cerere completat de editor sau de instituţia care poartă responsabilitatea publicaţiei.

Solicitantul poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul-cerere.

Materialele necesare pentru acordarea codului ISSN pentru publicaţiile tipărite:

 • Formularul-cerere completat;
 • copia A4 după copertă pentru publicaţiile tipărite, respectiv după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice;

NOTĂ: Înainte de demararea formalităţilor de obţinere a codului ISSN este obligatorie verificarea, telefonică sau prin e-mail, a titlului publicaţiei în baza de date ISSN. Pentru publicaţiile electronice trebuie comunicată adresa electronică a site-ului. Cu această ocazie veţi primi acordul de principiu pentru continuarea formalităţilor.

OBSERVAŢII

 1. Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României. În acest caz, înregistrarea publicaţiei şi acordarea codului ISSN se face pe loc.
 2. Solicitările de acordare a codului ISSN pot fi transmise la Centrul Naţional ISSN prin fax, e-mail sau direct din pagina web. Informaţiile vor fi prelucrate şi se va acorda codul ISSN numai dacă materialele solicitate sunt complete. Codul ISSN va fi transmis solicitantului, în scris, prin fax sau e-mail, în termen de maximum 2 zile lucrătoare din momentul receptionării materialelor.
 3. Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se acordă numai în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar.
 4. Pentru publicaţiile electronice, online, codul ISSN se acordă numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament).
 5. Codurile ISSN nu pot fi transmise telefonic, ci numai în scris.
 6. Solicitantul, editor sau instituţia responsabilă de apariţia publicaţiei este direct răspunzător de corectitudinea datelor înscrise în Formularul-cerere.

Solicitările ISSN vor fi transmise la adresa:

Centrul Român ISSN

Biblioteca Naţională a României

str. Ion Ghica, nr. 4, sect. 3, cod 030046 Bucureşti


Catalogarea înaintea publicării - CIP

Catalogarea înaintea publicării (CIP) este un program gratuit de cooperare între editori şi biblioteci desemnate la nivel naţional, program ce permite catalogarea cărţilor înainte de a fi publicate.

Programul CIP, iniţiat de Biblioteca Congresului din Washington - Statele Unite ale Americii, se desfăşoară în numeroase ţări, printre care Marea Britanie, Germania, Rusia, Canada.